Image for post
Image for post

İş değiştirmeye karar verdiğimde gideceğim şirket ile ilgili en büyük beklentim, uzaktan çalışmayı destekleyen veya ekibin tamamının uzaktan çalıştığı bir şirket olmasıydı. Kunduz’da uzaktan çalışılıyor olması beni şirket için motive etmişti.

Bir süredir uzaktan çalışmak ve kendi açımdan çıkardığım dersler ile ilgili düşüncelerimi paylaşma niyetim vardı. Bu yazı ile kendi açımdan ne zorluklar yaşıyorum, nelerden mutluyum, neler kazanıp, neler kaybediyorum bunları anlatmaya çalışacağım.

Neden Uzaktan Çalışıyorum ?

Zamanımı daha verimli kullanıp, hayatıma, yapmak istediklerime daha çok zaman ayırmak ve gezmek için uzaktan çalışmayı tercih ettim. …

About

Yusuf Çakmak

Android Developer @ KG Teknoloji

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store