Risk Değerlendirme Raporunda Şiddet Değişir Mi Değişmez Mi ?

Öncelik bu konuya içten içe giriş yapmadan önce İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne şöyle göz ucuyla bakmamızda fayda var.

Bu yönetmelikte tanımlar kısmını belki de bir çok uzmanımız okumadan geçmektedir. Fakat önemli olan bu tanımları dikkat ile okumak ve anlamaktır.

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade etmektedir.

Daha önce kaleme almış olduğum Verimli, Uygulanabilir ve Ekip olarak Risk Değerlendirme Raporu Nasıl Hazırlanır ?başlıklı yazımda risk değerlendirme raporundan biraz söz etmiştim. Şimdi ise daha da farklı bir konu olan risk değerlendirme raporunda biz uzmanları ikiye ayıran şiddet değişir mi değişmez mi konusunu fine Kinney yöntemi üzerinden kaleme alacağım.


( Fine Kinney risk değerlendirme yöntemi Fine tarafından “Tehlikelerin kontrolü için matematiksel değerlendirme” adı altında 1971 yılında Kaliforniya Donanma Silah Merkezi için geliştirilmiştir. (Fine, 1971) Yöntem ilk kez Kinney metodu 1976 yılında Amerikada G.F. Kinney ve A.D. Wiruth tarafından Kaliforniya Donanma Silah Merkezinde (NWC – Naval Weapons Center) hazırlanan teknik bir belgeyle ortaya çıkmıştır. (Kinney, Wiruth, 1976) Fine tarafından hazırlanan ilk belgede yöntemin risk faktörü değerlendirme kriterleri ve matematiksel modelin nasıl uygulanacağı detaylı bir şekilde yer almıştır (Fine, 1971). Kinney yöntemin uygulamasını matematiksel yaklaşımdan grafiksel yaklaşıma dönüştürmüştür. Aynı zamanda “Güvenlik yönetimi için pratik risk analizi” adı ile NWC-TP-5865 standardı olarak yayınlanmıştır (Kinney, Wiruth, 1976). Yöntem litaratürde Fine-Kinney yöntemi olarak geçmektedir. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Tezi -Ekrem ÇAKMAK) )


Olasılık (Zararın gerçekleşme olasılığı)(O)Şiddet (Ş)Sıklık (Tehlikeye maruz kalma sıklığı, frekansı)(S)

Birkaç iş güvenliği uzmanı meslektaşım; elektrik panosunda kaçak akım rölesi yoksa çarpılma sonucu ölüm meydana gelme riskinin çok yüksek, fakat kaçak akım rölesi kullanılması durumunda ise şiddetin düşeceğini savunmaktadır.

¶ Bu arada kaçık akım rölesi : Artık akım anahtarı diye değiştirilmiştir.

Ben kendi adıma da şiddetin hiçbir şekilde değişmeyeceğini savunanlardanım.

Neden mi ?

Elektrik panolarına artık akım anahtarını taktırsak dahi elektrik şiddeti her zaman aynıdır. Olasılık düşer bu konuda hemfikiriz frekans da düşer o konuda da hemfikiriz fakat mevcut elektriği komple ortadan kaldırmadığımız sürece her zaman tehlike olarak kalacaktır. Alınan önlemler ile bu tehlikeye maruz kalma durumumuz aza indirilebilir. Fakat bu sadece olasılık ve frekansı etkiler.

Sonuç olarak elektrik tehlikesine maruz kalma sonucunda ölüm ile karşılaşabiliriz.

Ben uzman olarak yaptığım risk değerlendirme raporlarımda hiçbir zaman şiddeti düşürmedim. Şiddetin değiştiğini düşünmedim.

Aynı şekilde şiddetin değiştiğini savunan uzman arkadaşlarıma da yaptıkları risk değerlendirme raporlarında şiddeti değiştirip değiştirmediklerini sorduğumda hiç biri değiştiriyoruz diyemiyor, değiştirmiyorlar.

Ben eminim ki şiddetin değişeceğini savunan hiçbir iş güvenliği uzmanı da şiddeti değiştirmiyor. Konuyu çok fazla uzatmadan birkaç cümle ile bitirecek olursam eğer, bizler eyleme dönüştüremediğimiz hiçbir konuyu savunmamalıyız. Sadece bizler değil hiç kimse yapmadığı, yapmayı göze almadığı bir durumu savunmamalıdır.

Yaptığımız risk değerlendirme raporlarında şiddeti değiştirmeye cesaret edemiyor fakat şiddetin değişeceğini ısrarla savunacak kadar da gözümüzü karartıyoruz.

Benden tüm iş güvenliği meslektaşlarıma bir tavsiye, net olmadığımız, yapamadığımız, ardından gidemediğimiz hiçbir görüşü, düşünceyi, durumu savunmayalım.

Şiddet değişir diyenler yaptıkları risk değerlendirme raporlarında şiddeti değiştirmedikleri sürece asla şiddetin değiştiğine inanmayacak ve savunmayacağım ☺

İş güvenliği kültürünü oluşturmak en başta biz uzmanların daha sonra ise toplumun ortak mücadelesidir
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.