++มาใหม่ล่าสุด++แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รายละเอียดเนื้อหา

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและ 
เยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก 
และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ 
(แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559) 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ 
(แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559) 
⁃ ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
⁃ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
⁃ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ 
ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ