Het Gentse mobiliteitsplan als nieuw stadsplan
Tim Roggeman
292

Geloof het of niet: de autoparking voor het oude jusitiepaleis mag ook steeds gebruikt worden door gepensioneerde ambtenaren van justitie. Gratis, wat dacht je? Verworven rechten… Klinkt zéér 20e eeuws.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.