Wat is het soms

Toch moeilijk

Om te zijn

Wat is het soms

Toch moeilijk

Aan verwachtingen te voldoen

Verwachtingen van jezelf?

Verwachtingen van een ander?

Hou je zelf een spiegel voor

Voor verandering

Voor waardering

Blijf je bij jezelf

Verwacht niets van een ander

Verwacht niet teveel van jezelf

Blijf jezelf!

��6�[~

Like what you read? Give Yvonne Bijl-Hooijer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.