https://youtu.be/NnRPyLQWIY8

Yapay zeka>Veri bilimi çalışmalarının programlamasında en çok kullanılan Pandas kütüphanesinin en temel ve çok kullanılan ifadelerini bir yerde topladım. Etkileşimli olsun diye Google Colab kullandım. Böylece kodların sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz. “Open in Playground” da açarak kodlarda değişiklik yapabilir, farklı olasılıkları test edebilirsiniz. https://lnkd.in/eRMZUVf


“Arthur Samuel’in programı, dama her oynandığında, bilgisayarın her zaman daha iyi olacağı, hatalarını düzelttiği ve bu verilerden kazanmanın daha iyi yollarını bulduğu için benzersizdi.”

Tamamı: https://lnkd.in/embHkd6

Image for post
Image for post

Tensorflow.js ve YOLO ile Browser’da çalışan (Web’de) nesne tanıma uygulamalarını geliştirebiliyorsunuz. Daha önceki paylaşımlarımda da bir kaç örnek vermiştim. Bir tane de aşağıda paylaşıyorum.

YOLO v3 ve Tiny YOLO v1, v2, v3 ile çalışabilen bir uygulama. 43 MB lık modeli yüklememe rağmen oldukça iyi sonuçlar veriyor. Altını çiziyorum uygulama Browser’da çalışıyor. Demosu şu linkte:

Kodları:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store