Çadırsal Sorunlar..

İHH İnsani Yardım Vakfı — Suriye / Aleppo | Zafer Ersoy ©

Her gün akşam evine dönerken, marketten, manavdan ve kasaptan aldığı malzemeleri de böyle taşıyordu evine kimbilir.. Allahualem.. Sonra yağmur gibi yağan bombalara hedef oldu; Market, manav, kasap, evler ve diğer her ne vardıysa..

Kaçabilenler şanslıydı bir bakıma..

Like what you read? Give Zafer Ersoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.