Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր

Բանաստեղծուհի Սրբուհի Հարթույունըանը նոր գիրք է թողարկել։

Բառախաղ

Թմկաբերդի տիրուհին

Ուղիղ խոսք

Սրբուհի Հարությունյան.«Ես ինքս եմ կերտում ճանապարհս»

Թվով վերնագիր

17-րդ դարի արվեստի գործեր

Բլոգային վերնագիր

Ինչ է սպասվում միայնությունից խենթացած կնոջը

Ստահոդ վերնագիր

Հարբած կինը սպառնում է որ կթալանի բանկեր

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.