Dagens tips:

Bildgrafik över det svenska grönsaksåret.

”Var klimatsmart, ät inhemskt grönt och efter säsong.” Det låter ju bra och smart, men hur gör man? För nutidsmänniskan är det inte helt lätt att veta när tillgången på inhemsk purjolök är god, när man bör äta ruccola – och när man ska låta bli. Råd&rön är det som gjort denna bild ovan. Bra som lathund för klimatsmart ätande.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.