Gör inte elefanterna ledsna – säg som det är

Jag är inte mycket för de där med att sopa saker under mattan, hålla tyst och god min. Oenigheter som får gro växer sig stora. Jag tar hellre tag i saken direkt.

Nu finns det ännu en bra anledning att ta tag i situationer istället för att sopa under mattan – tänk på elefanterna.

Bildkälla

Like what you read? Give Zanna Larmén a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.