Dagens tips: för penngnagare

Hej, jag heter Zanna och jag biter på pennor.

I skolan var mina blyertspennor söndergnagda. I vuxen ålder finner jag mig ofta med en bläckpenna på väg mot munnen. Biter mig i tungan och låter (oftast) bli. Men det är något med att fundera, skriva/skissa – och tugga på pennan. Välbehag och klara tankar. Synd bara att pennan blir så sunkig. Och personer i ens omgivning blir smått negativa över att få en tuggad penna i näven.

”Köp en bitring!” sade en kollega till mig en gång för många år sedan.

Nu finns räddningen..

Läs mer här.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.