Miljöfrågor i thriller-form. Kan det vara något? Japp, det kan det.

Jag har funderat lite på hur jag ska väcka ett samhällsengagemang i min femielvaåring. Den här boken läste han med brinnande intresse. Efteråt har vi haft samtal om miljö, fiske, handel, engagemang, aktivism och mat. Han har följt upp med dokumentärer, tagit med ämnet till skolan och varit väldigt engagerad. Värmer ett modershjärta som alltid klappat för liknande ämnen, för aktivism och samhällsfrågor.

Kanske har jag inte närt en blivande aktivist vid min barm. Det är helt ok. Men jag hoppas att jag kommer lyckas fostra tre engagerade samhällsmedborgare.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.