”Nämen, den där ska väl inte ligga där?!” Min ständiga förvåning inför mina barns bristande intresse för sortering blir aldrig så tydligt som när vi med jämna mellanrum bestämmer oss för att sortera lego.

För mig, som älskar att sortera, är det en högtidsstund. Mycket att pyssla med, gott om tid att tänka, och fint blir det. Fast ordningen som jag tänkt mig den är opoppis. Barnen slänger bitar i högar, snabbt och bestämt. Jag försöker låta bli men kan inte hålla tysf.

Hjul och djur tillsammans? Blåa treor med gröna tvåor? Hjälmar med ben? Vi är inte överens om kriterierna för vilken bit som platsar var. Inte heller om hur viktigt det är.. Barnen tröttnar snabbt. Jag fortsätter då vanligtvis att sortera (”rätt”) men brukar relativt snabbt inse att det är lönlöst: Barnen kommer ju aldrig att upprätthålla ordningen.

Men drömmen om ett legorum finns kvar. Fyllt av små små boxar med nogsamt sorterat innehåll. Där gör jag gärna i ordning sorteringen på egen hand. Bara tanken gör mig glad. Synd att inget passande rum finns tillgängligt. Just nu…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.