Slut som artist.

Maken vabbar magsjukt barn och jag jobbar. Hemma i kaoset (tillika nu stillastående byggarbetsplats). Förstås! För att inte sprida smittan. Jobb i karantän. En livlig karantän.

Dagens facit: 69 skickade mejl, 46 telefonsamtal, varav ett telefonmöte i 1.5 timme. Sammanfattningar och ekonomiarbete i sena timmen när telefon och mejl är stilla.

Det är glammigt att vara egenföretagare.

Dock att jag faktiskt älskar det. På riktigt. Även dagar när hjärnan är till bristningsgränsen ockuperad av olika ”jobbtrådar” att hålla koll på. Kanske speciellt då. Det är kul när det rör sig.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.