Svet je skrajno grotesken.

Verjetno se skozi vsa ta leta gledanja tragikomičnih situacij na svetu bogu ustnice uvijejo navzgor samo še ob takšnih naključnih tragičnih situacijah, kjer nas malo prestraši, mi pa bezljamo, kot da je apokalipsa. Mogoče celo je. Med štirimi jezdeci apokalipse je tudi kuga. Adekvaten sodobni substitut temu bi bila lahko korona. Na žalost ne tista mehiška, v steklenici, z limon’co na vrhu.

Vrag je vzel šalo in pristavil virus. Trenutno je čez 80.000 okuženih skoraj 3.000 smrtnih žrtev. Odstotkovno gledano na število prebivalcev naše krogle to niti ni dosti, ne govorimo niti o promilu, je pa…

Žan Papič

Človek laik.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store