SES 2018

Lenka
Lenka
Jul 26, 2018 · 3 min read

SES 2018 finiĝis. Mi pripensas kaj rememoras la plej bonegajn momentojn de la okazaĵo. Sed ne tiom por esti malfeliĉa, ke mi jam estas en reala vivo kaj devas okupiĝi pri aferoj de universitato, kiun mi komencos septembre.

Mi volas priskribi ĉion nun, por ke ĉio estu detala. Funkcios ankaŭ por mi, sed precipe por tiuj, kiuj volas scii pli pri SES. Eĉ se mi estus mojosa verkisto, mi ne povus esprimi ĉion. Vi devas esti tie. Venu venontjare!

Ni ĉiuj lernis multege da vortoj, sed mi tute certas, ke neniu ne konas la vorton terpomo. Preskaŭ ĉiutage ni manĝis terpomojn por tagmanĝo aŭ vespermanĝo… aŭ por ambaŭ. Katalunoj eĉ kreis kaj kantis kanton pri terpomoj. Mi sentas devon diri, ke malgraŭ tio, ke kuiristinoj preparis ilin tute simple, nur bolkurite, la terpomoj estis bongustaj! :)

Alia temo por diskuti estis tempo. Sufiĉe varman sabaton kaj dimanĉon sekvis tagojn de senĉesa pluvo. Tio eble iomete malfeliĉis nin, sed daŭre okazis multegajn aliaj aferoj, kiuj plibonigis nian humoron. Du lastaj tagoj estis denove varmaj.

Mi tendumis! Honeste estis pro mono, pro kosto de ĉambro. Sed mi ankaŭ memoras, ke mi pripensis loĝi en tendo jam lastjare. Problemoj estis nur antaŭ la SES. Trajnveturo ne esti tre komforta kaj estis malfacile elekti bonajn, praktikajn, malgrandajn kaj malmultekostajn tendon kaj dormosakon. Sed mi sukcesis. Tendo ne malsekiĝis, dormosakon varmigis min ĉiunokte kaj mi povis malgrandigi ĝin por la vojaĝo. Nokte mi povis ĝui sonojn de naturo… kaj de ebriemuloj.

Mi babilis! Kiel introvertulo mi ĉiam bezonas tempon por alkutimiĝi al nova loko, por konaktiĝi kun novaj homoj kaj ekparoli. Tio okzais ankaŭ en tiu ĉi kazo. Kaj mi bedaŭras, ke pro tio mi ne povis ĝui ankaŭ la unuajn tagojn. Se mi malfermiĝus pli frue, mi ĝuus ĉion pli frue.Mi jam konis kelkajn homojn kaj mi renkontis ankaŭ novajn mojosulojn! :)

Mi ekskursis! Antaŭ la SES mi tute ne volis ekskursi. Mi volis nur viziti la urbon. Mi ne estas aktivo homo, kiu volas kuri al ĉiu loko kaj vidi ĉion. Sed unuvespere mi parolis kun iom da homoj kaj subite temis pri ekskursoj. Unu mirinda virino donis al mi bileton por ke mi iru al ekskurso anstataŭ ŝi. Mi ankoraŭ ne kredas kaj komprenas, ke ĝi vere okazis. Ŝi simple povis diri al organizantoj, ke ŝi ne volas iri tien kaj ŝi ricevus sian monon… Sed ne, mi iris. Mi ne kapablas danki al ŝi sufiĉe bone. Dankegon denove :) Ni estis en glacia groto kaj en promeno ĉirkaŭ lago.

Mi lernis! Mi lernis multe ĉiutage parolante en manĝejo, en koridoro, ekstere kaj aŭskultante en prelegoj. Kaj mi ne povas ne skribi pli oficiala kurso. Matene ekde la naŭa ĝis la unua mi estis parto de grupo en klasĉambro de nivelo B2. Mi scias preskaŭ nenion pri aliaj klasĉambroj, sed mi povus skribi milojn da belegaj vortoj pri nia. Estis ĉirkaŭ 25 homoj ĉi tie. Ĉiuj estis malsimilaj, de diversaj landoj kaj aĝoj. Kaj malgraŭ tio, ni plenĝuis la tempon kune.

Mi antaŭĝojas vidi fotojn kaj filmeton de la okazaĵo. Poste mi provos meti ilin ĉi tien por ke oni povus imagi ĉion pli bone, ne nur per teksto :)

Dankon pro legado :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade