တစ္ေန႔ေတာ့ ျမန္မာစာ ကိုေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၿပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာၾကာပါၿပီ…ေျပာတာထက္…
Juliet>1
31

It’s a good idea to write in Burmese. Burmese contents on Medium is pretty scarce. But there is a fundamental problem with language encoding system. Unicode and ZawGy — as of right now, I had to convert to Unicode to read. Unicode is, as we all know, standard. But in order to gain user base, you need to use ZawGyi. So there is a dilemma. The right one or the easy one.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.