ยติคุโณ ภิกขุ
ยติคุโณ ภิกขุ

ยติคุโณ ภิกขุ

จากเด็กหนุ่มในเมืองสู่ภิกษุผู้ฝึกฝนตนในวัดชนบทอันห่างไกล... (ผู้สามารถหาเน็ตเล่นได้อยู่) #vmpire #twittcm