#AMweekly — jak skutecznie budować relacje B2B?

Paweł Zawadzki

Kolejny tydzień i kolejny odcinek #AMweekly!

Tym razem moim gościem był Łukasz Kosuniak z businessmarketer.pl — specjalista od generowania leadów, wdrażania marketing automation oraz ekspert budujący relacje B2B za pośrednictwem social sellingu.

Od kilkunastu lat tworzy programy generowania leadów i wsparcia sprzedaży dla firm z obszaru B2B. Zarządzał jednym z pierwszych wdrożeń systemu Marketing Automation w B2B w Polsce.

Zobaczcie o czym rozmawialiśmy i jakie wnioski możecie wyciągnąć dla siebie i swojego biznesu!


Originally published at Paweł Zawadzki .

Paweł Zawadzki

Written by

Psychology, lifestyle, marketing. Writing mostly for myself… One of a kind & hungry for life! Find more on @pawelzawadzki and my blog http://pawelzawadzki.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade