#AMweekly — jak sztuczna inteligencja wpłynie na przyszłość ludzkości?

Image for post
Image for post

Zapraszam do oglądania nowego odcinka produkcji Avenew Media — #AMweekly.

Tomasz Ziętek ze startupu fornax.ai opowie o tym jak sztuczna inteligencja wpłynie na przyszłość ludzkości, w jaki sposób jego startup pomaga firmom i konsumentom analizować Big Data oraz dlaczego ostatnio temat AI interesuje coraz szersze grona odbiorców.

Zapraszam do oglądania i komentowania.

Originally published at Paweł Zawadzki .

Written by

Psychology, lifestyle, marketing. Writing mostly for myself… One of a kind & hungry for life! Find more on @pawelzawadzki and my blog http://pawelzawadzki.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store