#AMweekly — jak zbudować skuteczny i efektywny zespół?

Image for post
Image for post

Kolejny odcinek Avenew Media Weekly!

Tym razem rozmawiałem z Michałem Pawlikiem, ze SMEO. Świetny wywiad a w nim sporo konkretnych porad opartych na bogatym doświadczeniu Michała, który zjadł zęby na faktoringu online. Napewno każdy, niezależnie od wielkości firmy w której aktualnie pracuje, znajdzie tu coś dla siebie.

Zapraszam do oglądania!

Originally published at Paweł Zawadzki .

Written by

Psychology, lifestyle, marketing. Writing mostly for myself… One of a kind & hungry for life! Find more on @pawelzawadzki and my blog http://pawelzawadzki.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store