Książki w sierpniu — co czytam w wakacje?

Paweł Zawadzki
Aug 1, 2017 · 3 min read

Uwielbiam czytać. Regularnie zakładam, że w każdym kolejnym miesiącu uda mi się przeczytać 3–4 książki, które wcześniej wybieram. Raz mi się udaje, raz nie — ale mimo wszystko staram się planować moją listę z wyprzedzeniem i trzymać założonego planu. Na mojej wirtualnej półce leżą więc już 4 książki, które mam nadzieję przeczytać w ciągu najbliższych dni. Tym razem nie są to pozycje łatwe, lekkie i przyjemne, ale na pewno wartościowe i niesamowicie rozwijające.

Oto wybrane przeze mnie książki w sierpniu:

1. “Spotkania z niezwykłymi ludźmi” — OSHO

Osho Spotkania
Osho Spotkania

OSHO w Polsce jest według mnie bardzo niedoceniany. Przeczytałem większość jego książek, które mają charakter wykładowo-gawędziarski, stanowią luźne dywagacje na tematy filozoficzno-duchowe. Zawsze odnajduję w nich coś dla siebie, chociaż retoryka autora często poddawana jest krytyce ze względu na jego kontrowersyjny sposób życia. Tym razem OSHO opisuje i przybliża historie kilkunastu mędrców i myślicieli, których znać trzeba a których dzieła ukształtowały filozofie wschodu i zachodu.

2. “Bóg ukryty” — Viktor E. Frankl

Viktor Frankl Bóg Ukryty
Viktor Frankl Bóg Ukryty

Viktor Frankl — austriacki psychiatra i psychoterapeuta, więzień obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, jeden z twórców humanizmu psychologicznego. Po książce “Człowiek w poszukiwaniu sensu”, która była dla mnie poruszającą lekturą — przyszedł czas na kolejną książkę tego autora. Frankl bardzo szczegółowo opisuje procesy psychologiczne zachodzące w głowach więźniów obozów koncentracyjnych oraz pokazuje w jaki sposób jemu i jego towarzyszom udało się zachować człowieczeństwo w czasach horroru, nędzy i rozpaczy.

3. “Przygody przedsiębiorców” — John Brooks

Przygody Przedsiebiorcow
Przygody Przedsiebiorcow

Najważniejsza książka jaką — rzekomo — przeczytał w swoim życiu Bill Gates. Wymieniana jako jedna z najciekawszych i najbardziej inspirujących pozycji literatury dla przedsiębiorców. Nigdy nie miałem jej w rękach, więc tym bardziej się cieszę, że mam okazję do niej sięgnąć. Poprzez 12 prawdziwych historii autor pokazuje w jaki sposób osiągnąć sukces, jak zacząć myśleć o biznesie i jakich błędów unikać aby dostać się na szczyt.

4. “Ostatnich gryzą psy” — Naval

Ostatnio coraz więcej czytam o służbach specjalnych, operacjach szpiegowskich i działaniach wojennych. Postanowiłem poszerzyć horyzonty i poczytać na temat naszych rodzimych służb specjalnych. Ponieważ jednostka GROM’u na całym świecie uchodzi za jedną z najbardziej profesjonalnych i skutecznych, postanowiłem dowiedzieć się o niej nieco więcej. Nie znam autora, to moja pierwsza jego książka, ale fakt, że napisał kilka — może świadczyć o tym, że ma coś w tym temacie do powiedzenia.

Trzymajcie kciuki za moją wakacyjną listę czytelniczą.

Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać powyższe 4 książki w sierpniu! :)

PS. Linkuję do Legimi, bo bardzo intensywnie korzystam z ich usług i polecam wszystkim pakiet “Bez Limitu”. Nie jest to żadna reklama — po prostu przy czytaniu kilku / kilkunastu książek miesięcznie, ten sposób konsumowania książek bardzo się opłaca.

Jestem od samego początku wielkim fanem tej usługi, więc z czystym sumieniem — polecam.


Originally published at Paweł Zawadzki .

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store