Nie możesz zrobić wszystkiego
juliaprzejczowska
95

Martin Lindstrom, także na Medium napisał: We never get bored anymore — yet boredom is the foundation for creativity.

O tutaj: https://journal.thriveglobal.com/martin-lindstrom-the-smartphone-wave-kills-our-lives-edd0c3da1fa8#.ji790lfml

Zgadzam się z tym w 100%, a wpisuje się to w powyższy artykuł.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.