Nagrywamy podcast — nadchodzi #agencja!

Paweł Zawadzki

Podcast #agencja!

Postanowiliśmy nagrywać własny podcast o wdzięcznym tytule #agencja. Będziemy rozmawiać i dyskutować o o tym jakie są dziś role i zadania agencji kreatywnych i marketingowych. Odsłonimy kulisy pracy w naszej agencji, porozmawiamy procesach twórczych, opowiemy tym dlaczego kochamy naszą pracę oraz odpowiemy na pytanie czy istnieje w tej branży coś takiego jak work-life balance.

kardel podcast
kardel podcast

2–3 razy w miesiącu będziemy emitowali 15–20 minutowe nagranie, które mamy nadzieję, będzie skierowane nie tylko do branży reklamowej ale też do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym marketingiem offline i online. Do każdego odcinka zapraszamy innych pracowników naszej agencji. Dzięki temu każdy będzie mógł opowiedzieć o tym jak praca przy projektach wygląda z jego perspektywy.

radoslaw podcast
radoslaw podcast

Pierwszy odcinek już wkrótce.

W pierwszym odcinki zadaliśmy sobie pytanie: Jaka powinna być nowoczesna agencja marketingowa? Każdy z nas zajmuje się nieco innym działem w Avenew Media, każdy widzi więc rolę agencji inaczej. Dyskusja była burzliwa, mamy nadzieję, że nasz realizator i montażysta złoży z tego coś mądrego :)

filip podcast avenew
filip podcast avenew

Obserwujcie też nasze social media — będziemy wrzucać linki do Soundcloud, Spotify, iTunes oraz wszelkich innych agregatorów podcastów! Mamy nadzieję nagrywać nasz podcast regularnie choć bieżącej pracy przy projektach jest dużo i są bardzo angażujące. Trzymajcie za nas kciuki i do usłyszenia!

Keep calm, stay tuned, and podcast a lot!


Originally published at Paweł Zawadzki .

Paweł Zawadzki

Written by

Psychology, lifestyle, marketing. Writing mostly for myself… One of a kind & hungry for life! Find more on @pawelzawadzki and my blog http://pawelzawadzki.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade