SlideShare začíná mít obavy!

Takto nějak by mohl znít v brzké době titulek v některých online magazínech, které sledují startupové prostředí (jako je například Startupisti).

Důvod? Po nedávném upgrade totiž naše vzdělávací sociální síť Nooledge umožňuje další formát obsahu. Kromě videí a minule zmíněných audio nahrávek umožňuje nahrát a sdílet PREZENTACE, lidově řečeno “slajdy”. A právě slajdy jsou primárním obsahem v titulku zmíněné služby, ostatně jak už její název napovídá. V tomto sektoru však máme také své plány a nebojíme se tomuto velkému hráči postavit.

Ptáte se, proč jsme se rozhodli, že budeme fušovat i do prezentací? To je jednoduché. Chceme se stát největší vzdělávací sociální sítí na světě. A to logicky znamená obsáhnout všechny formáty vzdělávacího obsahu, včetně prezentací.

Příště vám prozradíme další novinku… Těšte se :-)

Like what you read? Give Zdeněk Höfler a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.