Hållbart resande — Vilhelmina flygplats

Tommy Webb
Jun 8 · 3 min read
Image for post
Image for post

Precis som för alla områden i samhället går även trenderna inom resor mot hållbarhet. Att resa har sällan varit så populärt som just nu, åtminstone innan pandemin satte sina käppar i hjulet. För att kunna fortsätta upptäcka världen är det dock nödvändigt att du som resenär gör medvetna val.

Val av färdmedel

Flyget har varit en het potatis under en period på grund av sin negativa inverkan på klimatet och de stora utsläppen av koldioxid. Människan kommer dock inte att sluta flyga. Det vore helt enkelt inte realistiskt. Numera finns det också möjlighet att kompensera för sina koldioxidutsläpp hos många flygbolag.

Image for post
Image for post

Men flyg är inte alltid det enda alternativet för lite kortare sträckor. Därför väljer allt fler att åka tåg istället. Det är mer miljövänligt och dessutom ganska mysigt. Du ser ofta en del av landskapet under färden och ankommer dessutom som regel direkt i stadskärnan utan transfer som från en flygplats.

Gynna lokala företag

Idag har många hotell- och restaurangkedjor stora internationella ägare med sina huvudkontor långt från vissa filialer. Om du har möjlighet är det mer gynnsamt för ditt resmål att du väljer lokala aktörer för boende, måltider och annat. Dessutom ger det dig chansen att lära känna landets kultur och människor på ett annat sätt.

Prova till exempel små familjeägda restauranger och kaféer med autentisk hemlagad mat. Låt dig inte störas av eventuella språksvårigheter. Det mesta brukar gå att lösa med lite god vilja och du kan få med dig härliga minnen för livet. Hoppa gärna över all inclusive-konceptet som inte heller känns särskilt spännande i längden.

Skona natur och djur

Image for post
Image for post

Ofta är naturen en av anledningarna till att du väljer ett specifikt resmål. Men då är det också viktigt att visa hänsyn och vara skonsam i hur du beter dig. Att slänga skräp omkring sig är självklart uteslutet. Men även ta med sig stenar, snäckor, växter och annat kan skada ekosystemet och ska undvikas.

Ett annat exempel är aktiviteter som involverar djur. Tänk dig noga för innan du åker häst och vagn, rider elefant, fiskar eller bara klappar ett exotiskt djur mot betalning. Det är inte alls säkert att djuren blir väl behandlade. Även inför ett besök i safaripark bör du göra noggranna efterforskningar.

Alla vinner

Sammanfattningsvis handlar hållbart resande inte om regler, begränsningar och förmaningar. I själva verket är det helt naturligt att resa hållbart och något som alla vinner på. Destinationerna får en hälsosam turistinkomst och mer positiv inställning till sina besökare. Samtidigt blir dina resor rikare samt mer genuina och spännande till sin karaktär.


Originally published at https://vilhelminaflygplats.se on June 8, 2020.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store