Se och göra i och omkring Stockholm — Vilhelmina flygplats

Tommy Webb
Jun 12 · 3 min read
Image for post
Image for post

Stockholm är ett av Sveriges mest populära resmål. Och det finns goda skäl till detta. Landets huvudstad har otroligt mycket att erbjuda både lokala och långväga besökare. Här finns ett stort utbud av kultur, historia, shopping, natur och gastronomi. I denna artikel listar vi några av våra bästa tips.

Museer

I Stockholm finns närmast otaliga intressanta museer. I många fall är museerna dessutom fantastiska platser i sig även utan sina utställningar. Några exempel centralt är det nyligen renoverade Nationalmuseum, Moderna museet, arkitekturmuseet ArkDes samt Stockholms stadsmuseum. På den gröna ön Djurgården hittar du flera andra som exempelvis Nordiska museet och friluftsmuseet Skansen.

Image for post
Image for post

För dig som är ute efter en kulturell utflykt kan du planera in ett besök på något av de museer som finns strax utanför stadskärnan. På Värmdö ligger konstmuseet Artipelag i vacker skärgårdsmiljö. Även konstnärshemmet Millesgården på Lidingö är väl värt resan dit. Norr om staden på Norra Djurgården hittar du det imponerande Naturhistoriska museet.

Stockholms skärgård

Stockholm är vida känt för sin natursköna och bitvis orörda skärgård. Den består av en bra bit över 20 000 öar, kobbar och skär. Till viss del är öarna bebyggda med pittoreska trähus, lusthus och stram samtida skandinavisk arkitektur. Här finns många härliga resmål av olika slag att besöka.

Din närmaste skärgårdsdestination i Stockholm är Fjäderholmarna som nås med en mycket kort båtresa från innerstan. Där kan du äta gott, koppla av på klipporna och köpa med dig hantverk eller delikatesser hem. Missa inte heller klassiska utflyktsmål som Vaxholm med sin fästning eller det trendiga och livliga Sandhamn.

Kungliga slott

Image for post
Image for post

I och i närheten av Stockholm ligger flera kungliga slott som är bitvis öppna för allmänheten. Det börjar i gamla stan med det Kungliga slottet i barockstil. På Djurgården befinner sig Rosendals slott och i norra Solna hittar du Ulriksdals slott som är omgivet av den fina slottsparken vid Brunnsvikens strand.

Du kan även besöka Drottningholms slott som ligger bara en kortare resa med bil eller kollektivtrafik utanför stadskärnan. Också här finns det en stor fin slottspark där även det något mindre Kina slott är beläget. För en längre utflykt rekommenderar vi gärna Gripsholms slott. Det kan med fördel kombineras med en övernattning i Mariefred.

Image for post
Image for post

Ät gott

Stockholm imponerar med sin gastronomi. Här hittar du både stjärnbelönade finkrogar och street food av hög kvalitet. Det nordiska köket är en vanlig genre men många kockar tar även influenser från andra delar av världen. Flera av restaurangerna ligger centralt medan vissa medvetet har valt att etablera sig i förorten för att skapa mer mångfald.


Originally published at https://vilhelminaflygplats.se on June 12, 2020.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store