Upptäck Sverige i höst — Vilhelmina flygplats

Tommy Webb
Jun 28 · 2 min read
Image for post
Image for post

Äntligen öppnar världen upp för att kunna resa igen. Även om det säkert lockar med främmande länder, solsemester och långväga resmål så kommer en stor andel resenärer fortfarande att hålla sig inom landets gränser. Och det är långt ifrån någon nackdel. Sverige har otroligt mycket att erbjuda sina besökare både utländska och svenskarna själva. I denna artikel listar vi några spännande exempel.

Image for post
Image for post

Cityweekend

En cityweekend i Sverige kan utan tvekan mäta sig med andra internationella städer världen över. Stockholm blir det självklara valet för många som en vacker och mångsidig destination. Bland de större städerna bör du dock även ha det goa Göteborg i åtanke och inte minst designstaden Malmö. Här är tempot lite lugnare men den kosmopolitiska känslan finns fortfarande kvar.

Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö finns det otaliga andra svenska städer som förtjänar att upptäckas. Många av dessa har unika sevärdheter att besöka. Det kan handla om Varbergs fästning och kallbadhus, Vadstena kloster eller Visbys muromgärdade stadskärna. Men även unika hotell, span och restauranger lockar med sina upplevelser på mysiga platser som Norrköping, Söderköping, Växjö, Västerås, Örebro och Ystad.

Naturupplevelser

Sverige är känt världen över för sin unika natur. Det avlånga landet är glest befolkat vilket gör att du i många fall har chansen att få vara ifred i lugn och avskildhet. Från norr till söder finns det otaliga vandrings- och cykelleder, friluftsområden, vattendrag och milsvida skogar. Landskapet är mycket varierat med allt från slätt till fjäll och berg.

Inför en vandringstur eller cykelsemester bör du planera. Du som är mer erfaren kanske väljer att tälta. Annars kan du även vandra mellan olika hotell och stugboenden eller ha en plats som din bas och därifrån göra dagsturer. Tänk på att din och andras säkerhet kommer i första rummet. Kolla upp väderleken och din utrustning noga innan du ger dig av.

Mat värd en omväg

Image for post
Image for post

Det nordiska och svenska köket är en stor del av regionens kultur. I Sverige finns numera flera restauranger dit matintresserade från hela världen målmedvetet beger sig för att njuta av modern skandinavisk gastronomi. Kombinera gärna din kulinariska upptäcktsfärd med att utforska själva resmålet i sig. Ett klassiskt exempel är berömda Furillen på ön med samma namn utanför nordöstra Gotland.


Originally published at https://vilhelminaflygplats.se on June 28, 2020.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store