วิธีใช้งาน Spring Boot Profiles

เช่นเคยนะครับเราจะมาสร้าง Project จาก maven กัน

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"
>
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>zengcode.medium.com</groupId>
<artifactId>spring-boot-profile</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>1.5.3.RELEASE</version>
</parent>

<properties>
<java.version>1.8</java.version>
</properties>

<dependencies>

<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>

</dependencies>

<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>

ต่อไปเรามาสร้าง Interface ที่ชื่อว่า LocationService กัน

package zengcode.medium.com.service;


public interface LocationService {

String country();
}

และสร้าง Class ที่ implement LocationService ตัวแรกชื่อว่า Asia มี profile เป็น default และ asia

package zengcode.medium.com.service;

import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
@Profile({"asia", "default"})
public class Asia implements LocationService {

@Override
public String country() {

return "Thailand";
}
}

ตัวต่อไป มี profile เป็น europe

package zengcode.medium.com.service;

import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
@Profile("europe")
public class Europe implements LocationService {

@Override
public String country() {

return "Norway";
}
}

และอีกตัวมี profile เป็น america

package zengcode.medium.com.service;

import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
@Profile("america")
public class America implements LocationService {

@Override
public String country() {
return "United State of America";
}
}

แล้วสร้าง Application.java

package zengcode.medium.com;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import zengcode.medium.com.service.LocationService;

@SpringBootApplication
public class Application implements CommandLineRunner {

@Autowired
private LocationService locationService;

@Override
public void run(String... args) throws Exception {
//default profile is asia then return Thailand
System.out.println(locationService.country());
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
SpringApplication.run(Application.class, args);
}

}

เมื่อรัน Application นี้พิมพ์ Thailand ออกมา เพราะว่า class Asia เป็น default profile ประมาณนี้

2017–05–16 10:25:25.909 INFO 12423 — — [ main] o.s.j.e.a.AnnotationMBeanExporter : Registering beans for JMX exposure on startup
Thailand
2017–05–16 10:25:25.923 INFO 12423 — — [ main] zengcode.medium.com.Application : Started Application in 1.344 seconds (JVM running for 2.039)
…………………

ลองมาสร้าง Unit test กันครับ

package zengcode.medium.com;

import org.junit.Assert;
import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.rule.OutputCapture;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import zengcode.medium.com.service.LocationService;


@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ApplicationTest {

@Autowired
private LocationService locationService;

@Rule
public OutputCapture outputCapture = new OutputCapture();

@Test
public void testDefaultProfile() throws Exception {
Application.main(new String[0]);
String output = this.outputCapture.toString();
Assert.assertTrue(output.contains("Thailand"));
}

@Test
public void testEuropeProfile() throws Exception {
System.setProperty("spring.profiles.active", "europe");
Application.main(new String[0]);
String output = this.outputCapture.toString();
Assert.assertTrue(output.contains("Norway"));
}

@Test
public void testAmericaProfile() throws Exception {
System.setProperty("spring.profiles.active", "america");
Application.main(new String[0]);
String output = this.outputCapture.toString();
Assert.assertTrue(output.contains("United State of America"));
}
}

หรือเราสามารถกำหนด Active Profile ใน yml ได้ประมาณนี้ครับ

spring:
profiles:
active: "europe"

เป็นอันเรียบร้อยสำหรับ Spring Profile เอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.