แสดง beans ที่ loaded โดย Spring Boot

ใน Spring Boot เราสามารถใช้ appContext.getBeanDefinitionNames()เพื่อแสดงชื่อ beans ต่างๆ ที่ loaded โดย Spring container.

package com.medium.zengcode;


import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;

import java.util.Arrays;

@SpringBootApplication
public class Application {

public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
ApplicationContext ctx = SpringApplication.run(Application.class, args);

System.out.println("All beans that provided by Spring Boot:");

Arrays.stream(ctx.getBeanDefinitionNames())
.sorted()
.forEach(bean -> {
System.out.println(bean);
});
}

}

Application จะ พิมพ์ข้อความออกมาทาง Console ประมาณนี้นะครับ

All beans that provided by Spring Boot:
…..
application
auditLog
beanNameHandlerMapping
beanNameViewResolver
camelBeanPostProcessor
camelContext
characterEncodingFilter
checkStatusController
consumerTemplate
contextConfiguration
…….

จบข่าวครับผม
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.