RePack, FİNLANDİYA

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post


Image for post
Image for post

Daha basit bir deyişle üretim aşamasında bir tesiste ortaya çıkan yan ürünlerin başka bir tesiste değerlendirilmesi, ‘değiş-tokuş’ edilmesine, birbirinden bağımsız iki endüstriyel tesis arasında ‘simbiyoz’ yaratılmasına verilen isim.

About

Zero - Döngüsel Tasarım

Döngüsel ekonomiye, döngüsel ürün ve iş modellerinin pratik uygulamalarına dair, sürdürülebilir tasarım ve inovasyon odaklı makaleler. www.designforzero.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store