gabi na

gabi na.

umiiyak ka pa

bakit ba nagiisip ka

ng mga bagay-bagay na maaring saktan ka

ng mga taong iiwanan ka.

at ipagpapalit sa iba

gabi na.

naluluha ka pa

bakit ba nagdadalamhati ka

na baka sa pag-gising mo wala na lahat ng saya

wala na yung nararamdaman mong kakaiba

gabi na.

nagpapakapuyat ka pa

bakit ba umiiyak ka pa

samantalang dapat mahimbing na ang pagtulog ng iyong mga mata at ito’y hindi namumugto sa pagiyak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.