แบบนี้ครับ
🔥Jirawatee
12

อันนี้คือเราต้อง handle ใน onNewIntent() ของ Activity ที่เราให้มันเปิดผ่านทาง click_action ใช่มั๊ยครับ

Like what you read? Give Jutikorn Varojananulux a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.