ТЭР ЧИНЬ ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН БАЯН ХҮНИЙ ХҮҮХЭД

Билл Гейтс нэг кофений газар кофе ууж дуусаад зөөгч залууд цайны мөнгө гэж 5 доллар сарвайжээ. Гэтэл өнөөх залуу гайхсан янзтайгаар харлаа. Б.Гейтс:

  • Ямар нэгэн асуудал гараа юу гэж асуутал. Зөөгч:
  • - Өчигдөр таны хүү чинь орж ирээд 500 доллар өгчөөд гарсан юм. Гэтэл та дэлхийн хамгийн баян хүн байж 5 доллар өглөө гэжээ. Хариуд нь Б.Гейтс:
  • - Өчигдөрийн залуу бол дэлхийн хамгийн баян хүний хүүхэд. Харин би бол энгийн нэг хуульчийн хүү шүү дээ гэж хариулжээ…
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.