Roronoa Zoro
Roronoa Zoro

Roronoa Zoro

Cảm ơn ngươi, Ta vẫn có thể mạnh hơn!!!