แก้ปัญหา Supervisor ไม่รันตอน Startup บน Ubuntu 16.04 LTS

ผมว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกัน คือ ถ้าเป็นแนว apt-get install ลูกเดียว คงหวังว่าสิ่งที่ติดมากับ package คงทำงานได้อย่างราบรื่น แต่ทว่าความเป็นจริงดันไม่ใช่อย่างที่คิด มันดันเป็น bug ของตัว package เอง

เส้นทางปกติของคนทั่วไปทำกัน คือ

$ sudo apt-get install supervisor
$ sudo update-rc.d supervisor defaults

แต่พอ restart แล้วพบว่ามันไม่ work อ่ะนาย

$ sudo service supervisor status
● supervisor.service - Supervisor process control system for UNIX
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/supervisor.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: http://supervisord.org

หลังจากนั้นก็ไปค้นที่ stackoverflow พบว่าทำตามแค่ข้างล่างนี้

# Make sure Supervisor comes up after a reboot.
sudo systemctl enable supervisor

# Bring Supervisor up right now.
sudo systemctl start supervisor

จากนั้นลอง restart เครื่องก็จะพบว่า….

● supervisor.service - Supervisor process control system for UNIX
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/supervisor.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2016-09-12 21:52:10 ICT; 13h ago
...
...
...

จบข่าว