Sign in

Esu senamiesčių kolekcionierius. Kai apsilankau naujame, net mažiausiame miestelyje, ieškau seno pastato, senos skulptūros ar kažko, kas nutiestų tiltą su praeitimi. Senamiestis man teikia ramybę, per jį pajuntu miesto dvasią, įsijaučiu į tai, kaip gyventa praeityje. Tiesiog myliu seną architektūrą. Per trumpą kolekcionavimo laikotarpį turiu sukaupęs nemažą kolekciją, kuria pasidalinsiu…

Andrius

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store