Polish journalists recieve a perscription for day after pill from Women On Web fot. Łukasz Woźnicki

“Jeśli zwrócisz na siebie życzliwą uwagę podczas pierwszego wyjścia z domu bez dziecka, wrócisz z instrukcjami do obsługi nowej siebie — siebie Mamy.”

Zuzanna Ziomecka

I lead media projects and teach mindfulness. Though I was raised and educated in the US, I currently reside and work in Warsaw, Poland.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store