Cụ Thể Cần Làm Gì Khi Dự Án Của Mình Đang Ở Giai Đoạn “Ý Tưởng & Kiểm Chứng Sự Phù Hợp Giải Pháp — Vấn Đề"?

Tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định cho bằng được dự án khởi nghiệp của mình hiện đang ở giai đoạn nào. Vì đơn giản, đây là điều căn bản PHẢI biết của nhà khởi nghiệp; còn quan trọng hơn cả việc vẽ nên tầm nhìn, sứ mệnh đôi khi mang nặng tính “đao to búa lớn".

Nhưng một khi đã xác định được mình đang ở đâu, chúng ta chuyển sang bước kế tiếp — Xác định những gì cần làm để thúc đẩy phát triển dự án kinh doanh của mình?

Đối với giai đoạn “ý tưởng & kiểm chứng giải pháp — vấn đề", đây là những gì tôi tin các nhà khởi nghiệp cần lưu ý thực hiện.

Hiện trạng:

 • Trước khi đạt được sự phù hợp “vấn đề & giải pháp".

Yêu cầu kiến thức:

 • Hiểu & biết cách sử dụng công cụ Business Model Canvas.

Mục tiêu:

 • Kiểm chứng vấn đề & xác định nhu cầu, quy mô thị trường.

Nhà sáng lập cần duy trì sự tập trung & tốc độ cho bản thân & cả đối với đội ngũ nhân sự nồng cốt (core team) thực hiện những công việc sau:

 • Xác định & kiểm chứng nhu cầu thị trường;
 • Xác định những người dùng tiên phong/ban đầu (early adopters) cho giải pháp của mình;
 • Đánh giá & ước lượng quy mô thị trường.

Tiêu chí đo lường hiệu quả (KPI) cho dự án:

 • Số lượng cuộc tiếp xúc với khách hàng / tuần;
 • Số lần điều chỉnh mô hình kinh doanh;
 • Tỉ lệ giữa giả định so với kiến thức thu thập thực tế đối với mảng “phân khúc khách hàng" (customer segment) & “giá trị đem lại cho khách hàng" (value proposition) …

Lưu ý: những KPI & khuyến nghị trên mang tính căn bản. Các bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế ra những KPI khác phù hợp với đặc thù ngành nghề dự án kinh doanh của mình; miễn sao các KPI, sự tập trung nhất quán với các triết lý sau:

 • Giảm hao phí;
 • Tạo sự rõ ràng hơn;
 • Tăng năng lực sáng tạo & thích nghi thực tế;
 • Nhất quán & minh bạch;
 • Tăng giá trị đối với nhà khởi nghiệp, nhân sự nồng cốt, khách hàng;
 • Cho phép thất bại nhanh, rút kinh nghiệm cũng nhanh không kém;
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế …

Còn tiếp:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.