فونت بی‌نما: یادآور حس نوستالژیک سینمای قدیم ایران

این اثر یک تایپ‌فیس بازطراحی شده از مجلات قدیمی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت فونت می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

بزودی این صفحه کامل می‌گردد.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.