معرفی حروف ساز ریتا(RLB): جهشی برای گسترش خط فارسی در آینده
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Saleh Souzanchi’s story.