ทำไมเราถึงควร Hash Session ID ก่อนเก็บลง Database

บทความนี้เขียนจากความเห็นส่วนตัว โปรดใช้ 🚲 ในการอ่าน

เรื่องการ hash session id มีความเห็นต่างกันอยู่เยอะมาก หลายคนก็บอกว่าจะ hash ทำไม เปลือง CPU ถ้ามีคนเข้าถึง database ได้ เขาคงไม่มานั่งดู session id หรอก

แต่เรามาดูกันว่าทำไมถึง ”ควร” Hash Session ID

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.