6 dôvodov prečo si najať sieť a nie firmu

Peter Bolebruch
Feb 28, 2019 · 5 min read

Nie je to tak dávno, keď šikovnejší týpci boli schopní naprogramovať celú webstránku alebo dokonca celú mobilnú aplikáciu. Jeden človek bol schopný spraviť meeting s klientom, odkomunikovať zadanie, navrhnúť grafiku, naprogramovať celú appku, odovzdať ju a dokonca ju za chodu optimalizovať.

Teraz prídete do firmy a stretávajú sa s vami týpci s podivnými pozíciami na vizitkách a presviedčajú vás, že práve ten ich postup a technológie, ktoré používajú, sú tie najlepšie. Jednu aplikáciu či obyčajnú webstránku vo firmách vytvárajú skupinky ľudí, ktorých častokrát ani nepoznáte podľa mena.

Informačné technológie a digitálny marketing sa stali také zložité, že nie je možné, aby obyčajnú webstránku či aplikáciu vytvoril jeden jediný človek. Áno, je to tak. Dostali sme sa do bodu, kedy sa svet digitálnych technológií stal tak komplikovaný, že sa v ňom už takmer nikto nevyzná. Veď len keď sa pozrieme na zoznam najpoužívanejších aplikácií a služieb, tak je ich momentálne viac než 6.000. Ufff. Veďv tom nemôže mať nikto prehľad.

Keď sa pozrieme hlbšie na vývoj aplikácií, webov alebo eshopov, tak zistíme, že jeden taký eshop nie je len obyčajný eshop, nie je to obyčajná appka, ale kombinácia naprogramovaného kódu s existujúcimi ďalšími SaaS aplikáciami, ktoré sú medzi sebou prepojené a tvoria tak zložitý ekosystém, v ktorom sa častokrát nevyzná už ani ten samotný programátor. Technológie sa vyvíjajú takým tempom, že ani samotní IT architekti nestíhajú sledovať trendy a nieto ešte ich zavádzať do praxe.

Hierarchia zomiera. Nech žije heterarchia.

Aby sme boli schopní dodať klientom to, čo skutočne potrebujú som sa rozhodol, že u nás v Teesys zmeníme štruktúru a budeme ignorovať zastaralé systémy a zmeníme koncept prístupu k práci. Naša firma už nebeží na hierarchickej štruktúre založenej na konkurencii, ale fungujeme ako heterarchický sieťový ekosystém, kde kladieme dôraz na synergickú spoluprácu.

1. Technológie a kompetencie

Predstavte si, že ste obchod predávajúci nábytok. Ste fungujúca firma, máte desiatky miliónov obrat a prišli ste na to, že vám na trh skočila IKEA a vy potrebujete vylepšiť svoj zastaralý existujúci marketing postavený na billboardoch. A teraz ako nájdete toho správneho dodávateľa? Či dodávateľov?

Áno. Môžete hľadať podľa referencií. Môžete hľadať podľa odkazov. Ale akonáhle vojdete do štandardnej firmy, tak zistíte, že vás začnú presviedčať o svojej pravde — že technológie, ktoré používajú oni, sú tie najlepšie. Potrebujeme predsa platiť našich kóderov a špecialistov s podivnými menami na vizitkách.

Väčšinou už každá firma má nejaký svoj ekosystém, na ktorý je treba sa napojiť, resp. ho zaktualizovať. Technológie sa vyvíjajú tak závratným tempom, že ak má firma zamestnaných alebo zamestnáva programátorov, tak častokrát si so sebou títo programátori nesú digitálne dedičstvo. To znamená, že tento kóder pracuje s určitými technológiami, s ktorými sa mu pracuje najlepšie a firma sa potom snaží tieto technológie predávať aj vám.

Preto je ideálne, ak vstúpite do siete, nie do firmy. Prvý človek zo siete sa s vami porozpráva a poradí vám to najvýhodnejšie riešenie práve pre vás. Vy sa potom rozhodnete, či ho použijete, alebo si najmete niekoho iného. Sieť má obrovskú výhodu — nie ste viazaní na žiadnu technológiu, na žiadnu kompetenciu konkrétneho zamestnanca, ale ste viazaní len sám na seba a vy sám si z danej siete vyberiete to najlepšie, čo existuje.

Ak je sieť dobre nastavená, poskytne vám absolútny prehľad o všetkých jej členoch a o ich kompetenciách. Fakturácia smerom k vám nemusí vždy prebiehať cez jednu firmu, ale môže prebiehať napriamo aj so subdodávateľmi a vtedy máte absolútny prehľad o tom, čo sa deje a kto vám aké sumy faktúruje. Nikto nikomu nezávidí, nikto nikoho neokráda a vy si môžete s celým svetom nového kompetenčného ekosystému narábať ako chcete. Ak vám daná kompetencia už nevyhovuje, tak si ju môžete v reálnom čase vymeniť.

2. Vendor locking. Nikdy viac. Mám voľné ruky.

V minulosti som sa častokrát stretal s tým, že nás klienti požiadali o aktualizáciu nejakého systému, alebo nejakej jeho časti, ale nebolo to možné, pretože mal dodávateľ tohto systému podpísanú takú zmluvu, že nebolo možné spraviť žiaden zásah. V súčasnosti sa aplikácie takýmto spôsobom už neprogramujú. Aplikácie sa odovzdávajú aj so zdrojovým kódom. Taktiež prepájanie aplikácií s aplikáciami tretej strany a službami umožňuje hocijakú službu hocikedy vymeniť bez toho, aby s tým musel súhlasiť váš subdodávateľ. A ak vás nejaký subdodávateľ bude presviedčať, že niekto iný nedokáže to, čo on, a že musíte s ním podpísať zmluvu na nejaké obdobie, tak takého subdodávateľa by som okamžite vymenil.

3. Digitálny ekosystém je súhra

Ak chcete naozaj fungovať efektívne, tak odporúčam začať premýšľať nad svojím biznisom a vôbec nad biznis modelom ako softvérovou službou — a to nielen ako nad softvérovou službou ako jediným softvérom, ale ako digitálnym ekosystémom. Digitálnym ekosystémom, kde sú aplikácie medzi sebou navzájom prepojené, fungujú a podporujú svoje činnosti.

Je to úplne iný svet, úplne iný prístup, ale ak sa vám toto podarí, tak upgradnete svoju firmu na úroveň akéhosi digitálneho ekosystému a máte vyhrané.

A toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú v prípade oslovenia siete získate. To, že môžete za rozumnú cenu nahireovať a spolupracovať s tými najlepšími ľuďmi, akí v danom odbore existujú.

4. Sieť umožňuje pracovať s tými najlepší v odbore

Skutočne už teraz existujú siete a ľudia sa spájajú do menších a väčších sietí za účelom spolupráce. Vy máte dnes možnosť osloviť a vybrať si skutočne tých najlepších makačov. Skúste sa len pozrieť okolo seba a uvedomiť si, že tí najšikovnejší ľudia už nepracujú v žiadnych korporáciách. Tí najšikovnejší ľudia už pracujú sami, ale aj tí najšikovnejší si uvedomili, že nemôžu fungovať samostatne. Preto sa začali spájať.

Príkladom takýchto sietí alebo sieťových firiem sú napríklad Red Button, IPA SlovakiaDigital Marketing Club alebo Evolet Partners. Nie sú to jediné firmy, teda siete, čo už takto fungujú. Je ich stále viac a viac a ja sa tomu teším.

5. Kontaktom s takýmto sieťami sa Ti zmení mindset

Vďaka otvorenej sieti prídeš do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú už teraz súčasťou nejakej siete a ich myseľ funguje úplne iným spôsobom. Chápu, že konkurovať sa neoplatí. Chápu, že spolupráca je výhodnejšia než súťaženie. Vy sa naučíte veľa vecí a získate veľa nových skúseností a tieto skúsenosti zo siete majú prednosť.

6. Najhodnotnejší kapitál sú a budú ľudia.

Ak sa nám podarí aktivovať správnych ľudí na správnych miestach, môžeme začať aktivovať zmenu biznis modelu. Už teraz pociťujeme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a šikovní ľudia si vyberajú, kam pôjdu pracovať.

A už to tak pomaly vyzerá, že tí najšikovnejší si začínajú hľadať siete spolupráce. Teda chcú pracovať tam, kde sa im pracuje dobre a práca ich baví.

Chceme vás inšpirovať k zmene pohľadu na vlastnú firmu či oddelenie, aby tam ľudí bavilo pracovať. Aby ste im pomohli odomknúť ich talenty a tak zvýšili výkon firmy, ale aj pocit spokojnosti, ktorý ľudia vo vašom okolí budú mať zo svojej práce.

Bonus

Vyššie popísaný systém spolupráce popisuje Jeremy Rifkin ako budúcnosť ekonómie v 3. industriálnej revolúcii. Jeremy je poradcom čínskej a nemeckej vlády pre strategický rozvoj. Ak si chceš vytvoriť pohľad na to, ako by mohla vyzerať globálna ekonomika v neďalekej budúcnosti, čekuj toto video.

Mesacny muz na zemi

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store