And so it begins

Hoi, wij zijn Boris en Jasper. Beide zijn wij 4e jaars CMD-studenten die bezig zijn met ons afstudeerproject. Beiden zijn wij CMD studenten met een redelijk technische achtergrond, zo zijn wij bijvoorbeeld al actief als web developers en zijn we actief bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen diverse takken van het vakgebied.

Vanwege onze technische achtergrond zijn wij op zoek gegaan naar een afstudeerproject waarin we zowel het creatieve proces van CMD kwijt kunnen, alsmede onze technische interesse en know-how.

Dit project vonden wij bij Lab Digital. Een creatief en technische bureau waar diverse online producten worden gebouwd. Lab Digital is meer dan een jaar geleden opgericht door twee partners die samen meer dan 10 jaar ervaring hebben binnen deze branche.

Het project

Onze opdracht luidt als volgt:

Het ontwerpen van een interface waarlangs beheerders en marketeers voor een online product (website of app) gedragsregels kunnen koppelen aan content. Aan de hand van deze logica kan een bezoeker of gebruiker een gepersonaliseerde ervaring aangeboden worden.

Onze opdracht bestaat uit het testen van diverse user interfaces. Door het creëren van prototypen van deze interfaces willen we bepalen welke interface de beste gebruiksvriendelijkheid bied voor de beheerder.

Onze eerste week

Debriefing

Aan de hand van een briefing van onze stagebegeleider Pim Vernooij hebben we een debriefing op gesteld met hierin o.a. de opdracht, probleemstelling en requirements verwerkt.

Initieel marktonderzoek

Door middel van deskresearch hebben we het aanbod van systemen doorzocht die vergelijkbaar zijn met onze opdracht. De informatie die wij hier uit hebben opgedaan hebben wij kunnen gebruiken om de eerste wireframes (voor paper prototyping) te maken en een vragenlijst op te stellen voor het doelgroeponderzoek.

Brainstorm interfaces

Om meer informatie op te doen over de beste toepassingen van diverse interfaces hebben we gekeken welke varianten door “concurrenten” gebruikt worden. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar interfaces die ons gebruik zou kunnen accommoderen, maar (nog) niet gebruikt wordt voor deze toepassing. De interfaces worden in wireframes uitgewerkt en vervolgens gebruikt voor paper prototyping.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.