Stakeholder mapping

Er zijn een aantal stakeholders betrokken bij mijn project, namelijk:

  • Eindgebruikers/doelgroep van Oscar
  • Lab Digital (opdrachtgever)
  • Open Source community (developers)
  • Avans Hogeschool (beoordelaar)

Er zit veel verschil zit in de wensen van deze 4 betrokken partijen, waardoor ik merkte dat ik soms niet wist welke kant ik het best op kon gaan met mijn project. Om deze reden ben ik op zoek gegaan naar een oplossing. Hierbij stuitte ik op Stakeholder Analysis/Mapping. Dit leek mij een geschikte methode om de stakeholders te prioriteren.

Digitale versie
Like what you read? Give Mitchell Slager a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.