У Сумах відбулась презентація посібника “Інструментарій для громадян”

Mykhailo Gorkusha
Jun 25, 2017 · 3 min read

22 червня 2017 о 13:00, у Конгрес-центрі Сумського державного університету (вул. Першотравнева, 9/1) відбулася презентація “Посібника для громадян із залученням вашої громади до політичних процесів”. Метою заходу було інформування українських громадян про кращі практики засвоєних уроків та успішних історій Інституту «Республіка» та Центру UA «Інструментарій для громадян». Участь у заході взяли 47 представників студенства, бізнесу та активістів.

На початку заходу учасники були ознайомлені із діяльністю Інституту «Республіка» та Регіональною Ініціативою “Активна Громада Сум” зокрема. Після цього їм були представлені інструменти, які допомогають підвищити рівень обізнаності громадян та згуртувати громаду навколо проблем, що мають для неї значення, здійснювати моніторинг та вести переговори з політичними партіями та органами місцевого самоврядування, відстоювати інтереси громади та доносити повідомлення до людей, які будуть запроваджувати зміни, викладені у “Посібнику для громадян із залученням вашої громади до політичних процесів”.

Презентація відбулася у формі модельної гри, під час якої учасники заходів отримали досвід вирішення проблеми місцевого значення, що потребувала досягнення консенсусу у групах, що складаються з багатьох зацікавлених сторін. За результатами проведення учасникам гри, які представляли чотири групи із різнонаправленими інтересами вдалося досягти консенсусу (за рішення, вигідне для усіх учасників, проголосували 76%).

Дякуємо АЦ “Інтернет-право ЮА” за участь у розробці концепту модельної гри та організаційну підтримку!

Примітка. Всеукраїнська ініціатива “Активна Громада” — об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у вирішенні місцевих проблем. Ініціатива створена в рамках діяльності Інституту “Республіка”. Відомо, що місто Суми приєдналося до мережі “Активної Громади” у січні 2017 року.

Проект “Активна Громада: право вибору” впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Сторінки Активної громади Сум: Facebook / Telegram / Viber

Активна Громада Сум

Ініціатива Інституту Республіка, створена з метою дати…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store