Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme Arasında Ne Fark Vardır ?

Yapay zeka, yazılımın insan zekasına benzer şekilde davranması ve buna göre davranışlarda bulunmasıdır.

Doğal Dil İşleme, yapay zekanın bir alt kümesi olarak düşünebiliriz. Dili anlayan sistemlerdir.

Makine Öğrenmesi, de yapay zekanın bir alt kümesi olarak düşünebiliriz. Deneyimler üzerinden öğrenen sistemlerdir.

Doğal Dil İşleme Makine Öğrenmesi: Dili anlama yeteneğini öğrenen sistemdir.

Aşağıdaki grafikte karar alma algoritmalarının tipleri verilmiştir.

  • Kural bazlı: Verinin içerisindeki bir özelliğin Boolean değerine göre ne yapılması gerektiğine karar verilir.

Doğal dil işleme yöntemi de buradaki karar verme mekanizmalarından birisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ama temelde Makine Öğrenmesi ile yapılan Doğal Dil İşleme yönteminde arka planda olasılık, istatistik, lineer cebir gibi matematiksel işlemler gerçekleştirilir.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store