การเลือกใช้ Tag ของ Docker images

NSLog0
NSLog0
Oct 25 · 2 min read
Image for post
Image for post

สวัสดีครับ บทความนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลือกใช้ Docker image กันว่าแต่ละ แบบแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งปกติเราจะเห็นว่า เวลาเราเปิด docker hub เพื่อหา Image มาใช้งานนั้น เราจะเห็นว่ามันมีคำว่า Alpine, Slim, Stretch, Buster, และ Windowsservercore ต่อหลังอยู่

Most Docker image base on Debian

โดยปกติแล้วพวก Docker image จะสร้างจากการเอา Linux ยัดไว้ข้างในตัว Image เช่น เราต้องการใช้งาน Python 3.8 สิ่งที่เราจะได้จาก Image ของ Python 3.8 ก็คือด้านในจะเป็น Debian และ ทำการติดตั้ง Python 3.8 ลงใน นั้นอีกที หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้

ตัวนี้ผมก็อบมาจากตัว Image official ให้ดูว่าเขาทำการติดตั้งให้เรายังไงครับ ดังนั้นครับ ถ้าเราทำการติดตั้ง Python, Node, Ruby หรืออะไรก็ตามที่เป็น Official Image ถ้าเราไม่ระบุ tag เราจะได้ Debian ที่เป็น Stable version เช่น

FROM python:3.8-----------------FROM node:14.14-----------------FROM ruby:2.7.7

พวกนี้จะเป็น Full-Image ตัว Image ก็จะใหญ่หน่อยครับ เพราะว่าเขาลง package มาเยอะเลย

Stretch and Buster is a Debian codename

ตามหัวข้อเลยครับ ตัว Stretch และ Buster มันคือ codename ของ Debian ครับ Stretch คือ Debian 9 และ Buster คือ Debian 10 และตัว stable ตอนนี้ก็คือ Buster ดังนั้นการใช้ Image แบบนี้จะมีค่าเท่ากัน

FROM python:3.8 = FROM python:3.8-buster-----------------FROM node:14.14 = FROM node:14.14-buster-----------------FROM ruby:2.7.7 = FROM ruby:2.7-buster

ที่มีค่าเท่ากันก็เพราะตอนนี้ตัว stable ของ Debian คือ Buster ครับ แต่ในอนาคตก็จะเปลี่ยน codename ใหม่ตาม stable ของ Debian

เพิ่มเติม: เราสามารถเช็ค Debian release version ได้จาก www.debian.org/releases

Slim version

สำหรับใครชอบ Image แบบ Minimal และขนาดเล็กๆ ก็สามารถที่จะใช้ตัว Image ที่เป็น Slim ได้ครับ แต่ package ที่ติดตั้งมาด้านในจะน้อยมากครับ เช่นถ้าเราเลือก Python slim มา ในตัว Image จะลง package ที่ไว้สำหรับแค่การใช้เพื่อให้ Python ทำงานได้เท่านั้นครับ และก็จะเหมือนๆ กับ Image ตัวอื่นๆ ก็จะเป็นไปในทางเดียวกันครับ

Alpine version

Alpine คือ Linux Distribution แบบนึง หรือเรียกสั้นๆ ว่า Distro ซึ่งตัว Apline จะมีขนาดเล็กมากๆ มากกว่าตัว GNU/Linux ทั่วๆ ไป ตัว container มีขนาดไม่เกิน 8 MB และขนาดที่ใช้ในการติดตั้งลงบน Disk อยู่ราวๆ 130 MB และตัว Alpine จะใช้ libc ที่ชื่อ musl และ busybox สำหรับตัว OS

C standard library

ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จัก libc ก่อน เพราะตัว Distro ทั่วๆ ไปจะใช้ GNU C Library (glibc) เพราะฉนั้นถ้าใครเอา package บางตัวมาทำงานบน Alpine แล้วมันเกิดติดปัญหาอาจจะเพราะ libc มันไม่ support ครับ แต่เท่าที่ผมหามาตอนนี้ musl มันสามารถทำงาน compatible กับ glibc ได้แล้วนะครับ เพราะก่อนหน้านี้เหมือน Alpine จะใช้ UClibc

ข้อเสียของ musl มันทำงานช้ากว่า glibc แต่ข้อดีคือขนาดเล็กมากๆ นั้นทำให้ Alpine มันเลยมีขนาดเล็กครับ

Windowsservercore

ก็ตามชื่อเลยครับ เป็น windows server แต่ผมไม่มีความเห็นเกี่ยวกับตัวนี้เท่าไรเพราะปกติผมทำงานอยู่บน Linux base ครับ

How to choose the image?

จากประสบการณ์การใช้ Docker มาหลายปี ปกติส่วนตัวผมจะใช้ Apline เป็นหลักก่อน เนื่องด้วยเรื่องของขนาด Image ที่เล็กมาก แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับการ compile หรือ package ต่างๆ ผมจะขยับขึ้นมาเป็น slim และ full-image ตามลำดับครับ

AlgorithmTut

May the force be with you. **Tut stand for Tutorial**

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store