รักคณิตศาสตร์ต้องไม่พลาด หากอยากเก่งในสาย Computer Science

NSLog0
NSLog0
Mar 13 · 2 min read

โพสเก่าจาก Blog เดิม กันยายน 15, 2018

Image for post
Image for post

ผมจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นระดับพื้นจนไปถึงระดับสูง ด้วยความที่ผมเองชอบวิชานี้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไร ก็จะพยายามหาเว็บหรือหนังสือมาอ่าน แต่อย่างที่รู้คือมันหาหนังสือดีๆ หรือแหล่งการสอนดีๆ ยาก เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชานึงที่สอนยากมาก ปกติผมจะเล่น Reddit อยู่ประจำเข้าไปหาอ่านอะไรบ่อยๆ ค่อนข้างได้ความรู้ดีมากทีเดียว ใครสนใจเรื่องไหนลองไปหาห้องอ่านดูได้ บางอันดีมากจริงๆ กลับมาเข้าเรื่องต่อพอดีผมไปเปิดเจอห้อง r/learnmath ไปเจอเขาทำหัวข้อรวมเว็บเรียนคณิตศาตร์ไว้ก็เลยเข้าไปไล่หาอันที่น่าสนและเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นมาแนะนำกัน

ทำไม Developer ต้องรู้คณิตศาสตร์ (ไม่รู้ก็ไม่ผิด รู้ไว้ก็ดี)

ถ้าหากคุณทำงานในสายของการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจทั่วๆ ไปดึงข้อมูลมาแสดง เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลคุณอาจจะไม่ใช้อะไรมากเต็มที่ก็คำนวน Big O ให้เป็น แต่หากว่าคุณก้าวขามาในทางของการทำงานสายวิทยาศาตร์ หรือ Computer Science หรือ Machine learning แล้วละก็ คณิตศาตร์จะคือสิ่งที่จำเป็นมากเพราะคุณต้องอ่านและแก้โจทย์สมาการ เพื่อนำไปเขียนโปรแกรม หรือแม้กระทั่งการทำ Optimization สายงานนี้พึ่งพาคณิตศาสตร์เยอะมากเพื่อทำให้ระบบทำงานได้ไวและมีประสิทธิภาพ ยกเว้นแต่คุณใช้แต่ libraries คุณก็อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเก่งแต่รู้ไว้ก็พอ เพราะไม่ต้องทำเองเอาของคนอื่นมาใช้สิ แต่อันนั้นผมกลับมองว่าคุณจะเป็นแต่ผู้ตามด้านเทคโนโลยี แต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้นำการคิดค้นเทคโนโลยี คณิตศาสตร์จะทำให้คุณสามารถคิดค้นไรใหม่ๆ ได้ อาจจะใช้เวลาการทำงานนิดหน่อย แต่ผลที่ได้มันมีค่าและสนุกมาก

Khan Academy [link]

Image for post
Image for post

เว็บนี้ผมว่าหลายๆ คนรู้จักและผมเรียนอยู่เหมือนกัน สอนดีมาก มีข้อสอบให้ได้ทำ และแบบฝึกหัดให้ทำหลังเรียนจบ นอกจากเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ยังมีวิชาอื่นๆ อย่าง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ หรือแม้แต่ Computer Science

PatrickJMT [link]

Image for post
Image for post

เว็บนี้มีทุกอย่างที่คุณอยากเรียนเลยก็ว่าได้ น่าจะเป็นร้อยวีดีโอ มีหัวข้อ Algebra, Arithmetic, Calculus, Differential equations, Discrete math, Linear algebra, Probability and statistics, Trigonometry เรียกได้ว่าเรียนหมดครบทุกแขนงเลยครับ

MIT OCW [link]

Image for post
Image for post

อันนี้เป็นของ MIT ใครที่ไม่รู้จักลองไปทำความรู้จักก่อนจะรู้ว่าเว็บเขาดีมาก แต่อันนี้จะเป็นระดับมหาวิทยาลัย ป.ตรี และ ป.โท บางคอร์สเราก็เรียนได้ไม่ได้ยากมาก ถ้ามีพื้นฐานมาอยู่แล้ว แถมได้เรียนกับอาจารย์ระดับเก่งขั่นเทพ ขึ้นชื่อว่า MIT เทพอยู่แล้ว สำหรับใครที่ไม่รู้จะเรียนอะไรผมขอเสนอ Prof. Gilbert Strang ในวิชา Linear Algebra ผู้มีชื่อเสียงด้านวิชา Linear Algebra (ผมเรียนอยู่การันตีว่าดีครับ)

Professor Leonard [link]

Image for post
Image for post

อันนี้เป็นช่อง Youtube ครับ ผมลองเรียนไปสอง-สามวีดีโอดีใช้ได้ครับ เขาสอนในระดับกลางจะไปถึงขั่นสูง ระดับเริ่มต้นไม่น่าจะเหมาะเท่าไร มีหัวข้อให้เลือกหลักๆ คือ Prealgrebar, Intermediate Algebra,Statistics, Calculus 1, 2, 3 ซึ่งเขาจัด Play list ไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปเรียนได้เลยครับ

Math ∩ Programming [link]

Image for post
Image for post

เว็บนี้ไม่เกี่ยวกับการเรียนเท่าไร แต่เป็นการนำมาประยุกต์ใช้งานจริง และที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยเอาคณิตศาสตร์เข้ามาโชว์ให้ดูเลยว่าเราจะเอาคณิตศาสตร์เข้ามาเขียนโปรแกรมได้ไง เอามาคิด Algorithm ได้ยังไง เผื่อใครสงสัยว่าวิชาเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์มันเกี่ยวข้องกันยังไง ดูเว็บนี้ได้เลย

More and More [link]

Image for post
Image for post

ผมคงเลือกให้ไม่หมด ถ้าใครอยากรู้ว่าผมไปหามาได้ยังไง และที่เอามาแนะนำมีแหล่งอ้างอิงที่ไหน ลองกดเข้าไปดูใน Reddit ห้อง /r/learnmath ดู ผมก็สิงอยู่ในห้องนั้นครับ

ผมหวังว่าทุกคนจะเรียนแล้วเก่งขึ้นและได้เอามาทำงานจริงๆ ได้เห็นถึงความสนุกที่เกิดขึ้นจริงและหวังว่าจะได้ไปช่วยสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดค้นสูตรและสมาการใหม่ๆ สุดท้ายผมขอฝากคำพูดที่ผมไปเจอมานะ

“ถ้าเราลองลด อคติที่มีต่อวิชาคณิต เราจะเห็นว่ามันเป็นวิชาที่สนุกและน่าเรียนวิชานึง“

AlgorithmTut

May the force be with you. **Tut stand for Tutorial**

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store