เว็บสำหรับการศึกษาด้าน Machine Learning & Data Science และอ่านงานวิจัยต่างๆ

NSLog0
NSLog0
Mar 13 · 2 min read

โพสเก่าจาก Blog เดิม กันยายน 9, 2017

Image for post
Image for post

ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับศาสตร์ด้าน Machine Leaning และ Data Science เนื่องด้วยผมเองมีความสนใจในงานด้านอยู่แล้ว และได้มาทำงานในบริษัทที่ทำงานเกี่ยว Data และ Image Processing โดยหลักๆ คือการ Training คอมพิวเตอร์ให้มีการตรวจจับรูปและค้นหาวัตถุในรูปที่ไม่หมาะสมอะไรทำนองนั้น ผมก็เลยได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับงานบ้าง (ก็พอมี background งานด้านนี้มานิดหน่อย) ก็เลยได้คำแนะนำว่าลองอ่านเว็บพวกนี้ดูสิ อะไรทำนองนี้ ผมก็เลย คิดว่าเอามาเขียนลงเว็บดีกว่า จะได้จดบันทึกไปในตัวด้วย

Arxiv.org

Image for post
Image for post

สำหรับใครที่เก่งคณิตศาสตร์หน่อย คุณอาจจะอยากอ่านพวก Paper งานวิจัยผมแนะนำเว็บนี้เลยครับ Arxiv บอกก่อนเลยว่าคณิตศาสตร์มาเต็ม แต่ก็ไม่ใช้ทุกอันที่คุณจะเจอ ขึ้นอยู่กับหัวข้อว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือไม่ การอ่านงานวิจัยถือว่าดีมากๆ เลยจะได้อัพเดทความรู้ไปด้วย นอกจากด้าน Machine Leaing แล้ว ในเว็บเขาก็ยังงานวิจัยหลายๆ ด้านเหมือนกันในสายงานวิทยาศาตร์ link ด้านอื่นๆ

Coursera: Machine Learning

Image for post
Image for post

สำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าเคยเรียนมาแล้วบ้างก็ลองไปทบทวนความรู้ตั้งแต่เบสิคกับ Andrew Ng ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมือ 1 วงการ AI ของโลก ใน coursera กันก่อนนะครับ มันอาจจะยากตอนเริ่มต้นแต่ค่อยๆ เรียนและทำแบบฝึกหัดตามไป สไตล์การสอนคือการสอนควบคู่ไปกับการแก้สมาการนะครับ

Raddit Machine Leaning

Image for post
Image for post

Reddit เป็นเว็บบอร์ดของต่างประเทศที่เรียกว่าใหญ่มาก มีหัวข้อพูดคุยกันหลากหลาย และหนึ่งในนั้นคือหัวข้อ Machine Leaing ซึ่งคุณจะได้พบกับ Experiment ต่างๆ พูดคุยกันเรื่อง Algoritm ตั้งแต่พื้นๆ จนไปขั่น Advance เลยทีเดียว บางทีก็จะมีโจทย์มาให้คุณได้ลองแก้ปัญหาก็มี

kaggle

Image for post
Image for post

Kaggle เป็นเว็บที่น่าสนใจมากถ้าคุณพอมีความรู้มาบ้างแล้ว ผมแนะนำเลยว่าต้องลองมาเล่นเว็บนี้เพราะเขามีโจทย์ให้คุณทำเพิ่อเชิงเงินรางวัล และหากแค่อยากจะฝึกฝืมือละก็ เขาก็มี Dataset ให้คุณโหลดมาเล่นและเขียน Algorithm เองครับ และที่เด็ดมากคือหน้า kernels คือจะมีคนที่เขาทำการทดลองแล้วก็เอาโค้ดและ Algorithm มาอธิบายให้คุณฟัง พูดได้ว่าคุณจะได้เจอกับแนวคิดใหม่ๆ และแปลกๆ ที่คุณจะสามารถนำไปทำตามหรือลองเอาใช้ที่ทำงานก็ได้

Floydhub

Image for post
Image for post

Floydhub สำหรับถ้าคุณเรื่องมีความรู้แล้วเกิดอยากลองของแต่ไม่มีเครื่องคอมแรงๆ หรือการ์ดจอดีๆ ผมแนะนำให้ลองเช่า Sever ดูมีแบบฟรีให้เล่นแต่ อาจจะใช้เวลาในการ Train Model นิดนึงนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้แรงๆ มากเขาก็มีให้เลือกได้เหมือนกันราคาบอกเลยว่าไม่แพงมากเลยครับ วิธีใช้ก็ง่ายมากคล้ายๆ Heroku เลยครับ

AlgorithmTut

May the force be with you. **Tut stand for Tutorial**

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store